خبر یزد

آخرين مطالب

هشدار کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد نسبت به بی‌تفاوتی اجتماعی سياسي

هشدار کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد نسبت به بی‌تفاوتی اجتماعی
  بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد- پس از برگزاری 11 نشست، چهارمین بیانیه کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با عنوان " خطرات بی‌تفاوتی اجتماعی، زمینه‌ها، پیامدها و راهکارها" منتشر شد.

به گزارش چهارشنبه دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد، در این بیانیه که در 4 بخش «شرایط و زمینه های جهانی و ملی - محلی (اقتصادی، سیاسی، خانوادگی) ایجاد بی تفاوتی اجتماعی»، «عوامل فردی (شناختی) و اجتماعی»، «پیامدهای فردی و اجتماعی بی تفاوتی» و «راهکارها» تنظیم شده، آمده است: از گذشته، یزد یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و دینی در کشور بوده و از منشاء خدمات اجتماعی زیادی برخوردار بوده است.
با این حال تحولات دهه های اخیر، باعث بروز مشکلات و بحران‌های زیادی در کشور و در استان یزد شده است. یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی کشور و استان، شدت یافتن بی تفاوتی اجتماعی است.
در این راستا، کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد طی 11 جلسه به تبیین موضوع و ارائه مجموعه راهکارهایی پرداخته است.
بررسی پدیدارهای آسیب شناختی جامعه و آگاهی از میزان، گستره و علل آنها از مسایل بااهمیت در نظر متخصصان علوم اجتماعی در یک قرن اخیر بوده است.
برخی محققان ایرانی در یک دهه اخیر براین باورند که ایران و بسیاری از جوامع به صورت حاد یا مزمن در شرایط آنومیک به سر می برند؛ امروزه جامعه ایران در ابعاد وسیعی شاهد فردگرایی منفی است و علائم این بحران را میتوان در گره های کور ترافیکی، تقلبهای مالیاتی و افول شاخصهای سرمایه اجتماعی مشاهده کرد.
یکی از پیامدهای صنعتی شدن جوامع و تغییرات سریع در روابط اجتماعی به خصوص در محیطهای شهری، سرد شدن روابط اجتماعی و بی تفاوتی است که در مفاهیم جامعه شناختی از آن به عنوان پیامد زندگی شهرنشینی و از تبعات افزایش نرخ رشد جمعیت یاد می شود.
بی تفاوتی نوعی بی اعتنایی به هیجانات درونی انسانگرایانه و بی علاقگی به مشکلات و درگیریهای افراد دیگر محسوب می شود.
یزد یکی از کانونهای مهم فرهنگی و دینی در کشور بوده و از دیرباز علما در این استان نقشی برجسته داشته اند، نهادهای آموزشی و خیری های متعددی در استان یزد فعال بوده و سنت حسنه وقف علاوه بر مسلمانان در بین اقلیتهای دینی یزد نیز رواج داشته و منشاء خدمات اجتماعی بوده است.
در کنار جریان حوزوی و دینی، در دهه های اخیر با ایجاد دانشگاهها و مراکز متعدد آموزش عالی، جریان دانشگاهی و علمی از نوع علوم جدید نیز در یزد ایجاد شده و همچنین در دهه های گذشته با توجه به توسعه اقتصادی یزد، مهاجرت هایی از سایر استانها و همینطور اتباع افغانستانی، به این استان صورت گرفته و باعث تغییراتی در ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده که مهم ترین آن، کاهش محسوس شاخص سلامت و سرمایه اجتماعی بوده است.
به طور کلی مهم ترین تغییرات استان یزد در دهه های اخیر را می توان به شکل زیر بیان کرد: 
توسعه صنعتی و ظهور گونه خاصی از نظام سرمایه داری؛ ظهور شهرنشینی جدید؛ تحول در فضای ارتباطی و رسانه ای جدید که زمینه تبادل و تهاجم گسترده فرهنگی و کمرنگ شدن مرز میان فرهنگها را ایجاد کرده است.
در مجموع، اگر بپذیریم که یزد دارای سنت غنی، زنده و ظرفیت و سرمایۀ فرهنگی و نمادین ارزشمندی است، هرگونه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی استان نیز باید در امتداد این سنّت و در مسیر حفظ و تقویِت آن صورت گیرد.
بر این اساس، کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاهها و نمایندگان سازمان های فرهنگی و اجتماعی، طی 11 جلسه موضوع بی تفاوتی اجتماعی را بررسی و نتایج آن را در قالب بیانیهای به شرح زیر ارائه میکند،امید که مورد استفاده و استناد تصمیم سازان استان قرار گیرد.
شرایط و زمینه های جهانی و ملی و محلی (اقتصادی، سیاسی، خانوادگی) ایجاد بی‌تفاوتی اجتماعی: تغییر معنایی نقش های اجتماعی جهانی شدن و افزایش انزوای اجتماعی ناشی از پیشرفت های تکنولوژیک، شکل گیری جامعه جدید مبتنی بر بازار و شرایط تورمی و نامتعادل اقتصادی جامعه ، قواعد ناعادلانه کسب قدرت و تقابل نهادهای قدرت و ثروت در مواجهه با گسترش دموکراسی، ناامیدی از تغییر در ساختارهای حقوقی و تاثیرگذاری بر خط مشی های سیاسی ساختار هنجارگریز و نظم ناپذیر برخی از قوانین، همه گیری بیماری کرونا و افول تاب آوری فردی و اجتماعی.
عوامل فردی شناختی و اجتماعی: ناامیدی و تشدید اختلال افسردگی، کمبود احساس کارایی و فقدان کنترل فردی و اجتماعی، فرزندپروری غیرهمدلانه و تأخیر در ورود نسل جوان به چرخه زندگی خانوادگی .
سطح پایین برخورداری از آموزش های جدید، سرکوب و سرزنش های اجتماعی و فردی و به حاشیه رانده شدن در اجتماع، فردگرایی کلی و تاکید افراد بر دریافت پاداش های بیرونی در قبال مسئولیت ها، دغدغه های زندگی و فشارهای معیشتی ، فقر، تبعیض جنسیتی در حوزه مشارکت اجتماعی ، تخطئه جایگاه نخبگان در جامعه، ضعف التزام مدنی و نهادینه نشدن فرهنگ انتقاد، اعتماد شکننده و پایین به دستگاه های دولتی، دیگر شهروندان و نهادهای مدنی.
پیامدهای فردی و اجتماعی بی تفاوتی: مهم ترین تأثیرات و پیامدهای فردی و اجتماعی بی تفاوتی اجتماعی عبارتند از تهدید سلامت روانی و اجتماعی فرد و جامعه، عدم پذیرش مسئولیتهای مدنی و فقدان تمایل به دخالت در امور اجتماعی، تضعیف همبستگی ملی، بی قیدی افراد نسبت به قوانین، هنجارها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی، تقویت پدیده نخبه زدایی، کاهش فاصله نخبگان با افراد غیرنخبه و دلسردی نخبگان برای مشارکت در امور مختلف، ایجاد و گسترش روحیه منفعت طلبی  گسترش پدیده های انجماد اجتماعی، انفعال اعتراض گونه و طفره روی اجتماعی.
راهکارها: باور عمیق به علم و به کار گرفتن علم و دانش در سیاستگذاری اجتماعی، درس آموزی از تحولات تاریخی، توجه به تاریخچه بروز بی تفاوتی در کشور و شناسایی ریشه ها و ویژگی های دوره های بی تفاوتی، بهره برداری حداکثری و مطلوب از فرصت محدود و طلایی پنجره جمعیتی کشور با تأکید بر آموزش و تربیت نسل .
ارتقاء میزان التزام مدنی با فراخواندن مسئولان حکومتی به رفتار توأم باصداقت با مردم ، دعوت صادقانه و واقعی از شهروندان برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و شناخت صحیح ارزشهای جمعی و ملی در جهت ایجاد علاقه جمعی، تشویق نخبگان و آحاد شهروندان به مشارکت فعالانه در دگرخواهی و نوعدوستی و در نظر داشتن پاداشهای اجتماعی و قانونی برای فعالیتهای دگرخواهانه. 
آموزش در نهادهای اصلی اجتماعی یعنی مدرسه و دانشگاه در جهت جامعه گرایی بیشتر که نقطه مقابل فردگرایی مفرط است، رصد و ارتقای شاخصهای مشارکت اجتماعی در برنامه ریزیهای توسعه در سطوح خرد، تقویت حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و اجرای تمام مفاد قانون اساسی.
توسعه شبکه های اجتماعی و فعالیت های مدنی از طریق سازمان های مردم نهاد، تغییر در سبک های فرزندپروری با توجه به عوامل و زمینه های ایجاد بی تفاوتی اجتماعی، از دستگاه های متولی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مانند استانداری، فرمانداریها و شهرداریها، بهزیستی، کمیته امداد، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه های اقتصادی فعال در عرصه تولید و خدمات.
از تشکل های مردم نهاد و رسانه های ارتباط جمعی انتظار می رود در راستای ماموریتهای سازمانی خود با تمرکز بر هر کدام از پیشنهادات مطرح شده در بخش رویکردها و راهبردها، در جهت کاهش بی تفاوتی اجتماعی گام های موثری بردارند.
بی تفاوتی سازمانهای متولی این حوزه می تواند به تشدید این پدیده خطرناک منجر شده و خطرات بزرگی برای کشور ما داشته باشد.
برچسب‌ها
یزد دانشگاه تفت

لینک کوتاه:
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212670/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

اثرگذاری زنان روستایی در توسعه اقتصاد

ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا‌های اولویت دار الزامی شد

شهروندان نسبت به حوادث اطراف خود حساس باشند

حمایت نظام از انتقال آب دریای عمان به کویر مرکزی ایران

بی احتیاطی در رانندگی باز هم حادثه آفرید

چقدر به فکر امنیت فرزندان خود در فضای مجازی هستید؟

فوت کوهنورد یزدی در ارتفاعات اسلامیه

حجت الاسلام حسینی: عوارض تعطیلی مدارس کمتر از کرونا نیست

برنامه دیدار‌های امشب لیگ یک فوتبال ساحلی

سقوط مرگبار سنگ‌نورد پیشکسوت یزدی از ارتفاعات اسلامیه

کارگروه تنظیم بازار در یزد تشکیل جلسه داد

تولید 650 مگاوات برق خورشیدی در استان یزد امکان‌سنجی شده است

طغیان دوباره ویروس تاجدار در یزد

کاهش سن ابتلا به سرطان در زنان یزدی/آلاینده های صنعتی و معدنی عامل ابتلا به سرطان

خیز آرام و بی صدای موج ششم کرونا در یزد

آغاز عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید سلیمانی اردکان

سارقان خانه‌های نیمه ساز اردکان در دام پلیس

مشکل اراضی اکرمیه در استان یزد به‌دلیل ترک فعل مدیران در سنوات گذشته است

کاهش سن ابتلا به سرطان در زنان یزدی

دستگیری یک کارچاق‌کن در شهرستان خاتم

ثبت اطلاعات خریدوفروش کالا‌های اولویت‌دار الزامی شد

کوهستان‌های یزد کوهنورد دیگری را به کام مرگ فرستادند

نزدیک شدن موج ششم کرونا به یزد؛ فوت 24 یزدی طی هفته گذشته

استان یزد، دارای رتبه اول تا سوم ابتلا به 10 سرطان‌ شایع کشور

سرمربی تیم فوتبال شهیدقندی یزد معرفی شد

مشکلات مالی علت محرومیت دختران یزدی از سوپر لیگ والیبال ایران

لایروبی 64 هزار متر طول انهار

خدمت به جامعه صنعتی و اقتصادی مصداق عمل صالح است

واحدهای شن و ماسه مهریز در لیست صنایع آلاینده قرار گرفتند

بهره‌برداری از یک کمپ کویرنوردی ابرکوه در سال جاری

مدیر جهاد کشاورزی بافق : 241 تن ماهی تیلاپیا در این شهرستان برداشت شد

آزمون عملی آتش ‌نشانی در 6 بخش برگزار می‌شود

فرماندار اردکان: با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برخورد می‌شود

بررسی موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه حقوقی شورایاری ها

استان یزد رتبه اول تا سوم ابتلا به 10 سرطان‌ شایع کشور را داراست

اختصاص مراکز مجزا برای واکسیناسیون دانش آموزان بالای 12 سال

نصیری: تا امروز بیش از 24 هزار نفر واکسینه شدند

رونمایی از کتاب ها و گزارش‌های ستاد مدیریت محلات

کودکان مهم ترین سرمایه های جامعه هستند

دیدار مدیرعامل شرکت شهر سالم با رییس سازمان نظام پزشکی

نوسازی 10 هزار دستگاه تاکسی تا پایان سال جاری

تخریب مخازن شن و نمک توسط معتادان متجاهر

آیا تهران در برابر سیلاب و سوانح آبی امن است

ابلاغ طرح توسعه دریاچه شهدای خلیج فارس بعد از 8 سال

سقوط از ارتفاعات اسلامیه جان سنگ‌نورد پیشکسوت یزد را گرفت

برپایی اجتماع «بیعت» در امیرچقماق/برگزاری جشنواره سرودهای مهدوی

روایت یک برج 50ساله

آزادی 40 نفر از مددجویان در جریان بازدید رئیس کل دادگستری یزد از زندان

آغاز مرحله دوم پویش «تهران دوباره جان می گیرد»

فروش و عرضه مرغ در یزد سامان می‌یابد